FNAIT families take part in the Kiltwalk, Glasgow, Scotland